php 制表符分隔csv,在C中写入以制表符分隔的csv文件#

发布于:2021-11-30 16:56:07

我目前正在C开发一个应用程序,在C中,我需要从MySQL数据库中检索的数据中编写一个以制表符分隔的csv文件。数据库检索工作正常。


我的问题是写文件。在我编写的每个变量之间,我使用的是 ,我认为它在csv中放置了一个选项卡,因此在Excel中打开时,每个变量都将在自己的单元格中。


但是,由于某种原因,它不这样做,它只是将整行作为一个长字符串写入。下面是我编写的代码示例:


while (reader.Read())


{


int bankID = reader.GetInt16("ban_bankID");


int userID = reader.GetInt16("ban_userID");


string bankUsername = reader.GetString("ban_username");


string accountName = reader.GetString("ban_accountName");


string accountType = reader.GetString("ban_accountType");


decimal overdraft = reader.GetDecimal("ban_overdraft");


char defaultAccount = reader.GetChar("ban_defaultAccount");


string line = bankID + " " + userID + " " + bankUsername + " " + accountName + " "


+ accountType + " " + overdraft + " " + defaultAccount + "
";


tw.WriteLine(line);


谢谢你对这个问题的帮助。相关资源:csv文件生成工具类

相关推荐

最新更新

猜你喜欢